Lai šī vietne pienācīgi darbotos, mēs jūsu ierīcē izvietojam sīkdatnes (cookies). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.

Par atgriešanos un grēksūdzi

atgriesanosCilvēkam ir vajadzīga atbrīvošana no mūžīgā soda un dvēseles glābšana, jo alga par grēku ir nāve (Rm 6:23). Dievs savu svēto gribu ir izteicis baušļos, norādījumos, pavēlēs. Kurš tos izpilda, tas dzīvos (Lk 10:25-28). Taču visus Dieva likumus nav spējis izpildīt neviens cilvēks (Rm 3:23, 5:12). Par to liecina nemierīgā sirdsapziņa, kas sajūt grēku, jo sevišķi tad, kad pārdomājam baušļus un citus Svēto Rakstu norādījumus. Ja to nemanām, tas nozīmē nevis to, ka mēs būtu bez vainas, bet gan to, ka sirdsapziņa ir notrulināta (1Jņ 1:8).

Dievs nevienu nevēlas atstāt bailēs un sirdsapziņas mokās. Apustulis Jānis raksta: ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticams un taisns un mums piedod grēkus, un šķīsti mūs no visas netaisnības. (1Jņ 1:9) Pāvils turpina: Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Jēzū Kristū, mūsu Kungā. (Rm 6:23) Piedošanas dāvanu mums ir sagādājis Kungs Jēzus Kristus. Viņš ir uzņēmies sodu par visu cilvēku grēkiem un izpircis mūsu vainu ar savu nāvi pie krusta. Tādēļ Viņam ir vara piedot grēkus, un Viņš tos piedod bez mūsu nopelna, tikai savas tīrās žēlastības dēļ – ikvienam, kas uz Viņu tic un tiek kristīts (Mk 16:16; Jņ 3:14-17).

Lastīt tālāk...

Drukāt E-pasta adrese

Svētā Kristība

Kas tic un tiks kristīts, tas tiks glābts. /Mk 16:16/

Par Svēto Kristību

Svētā KritībaSvēto Kristību ir iedibinājis mūsu Kungs Jēzus Kristus, pavēlēdams kristīt visas tautas Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā (Mt 28:19-20). Jaunā Derība par Kristību liecina dažādi: kristāmais piedzimst no jauna (Tit 3:5; Jņ 3:5), tiek pievienots Jēzus Kristus draudzei un kļūst par Viņa miesas locekli (1Kor 12:13), ietērpjas Kristū kā jaunā, tīrā tērpā (Gal 23:27), saņem grēku piedošanu un Svētā Gara dāvanu (Apd 2:38).

Šādā veidā uz kristīto personīgi attiecas tas, ko Jēzus ar savu krusta nāvi un augšāmcelšanos ir dāvājis visiem cilvēkiem. Bezdibenis starp grēcīgo cilvēku un svēto Dievu ir pārvarēts, grēks tiek piedots, un tā sekas – uzvarētas. Ne vairs nāve un pazušana ir cilvēka neizbēgamais liktenis, bet gan jauna dzīvība un pestīšana pie Dieva.

Attachments:
Access this URL (/attachments/article/146/anketa_kristibas.pdf)Anketa, kristību[Anketa, ko izpildīt par bērnu vai pieaugušo kristībām.]
Access this URL (/attachments/article/146/grunnans_internetam.pdf)Katehisms, Grunnans[Grunnans, Pērs; Kristīgās ticības kopsavilkums.]
Access this URL (/attachments/article/146/izdales_materials_konfirmantiem_Grunnana_gramata.pdf)Katehisms, izdales materiāls[Izdales materiāls iesvētības kursam.]
Access this URL (/attachments/article/146/M_Luther, Small Catechism LV.pdf)Katehisms, mazais[Luther, Mārtiņš; Kristīgās ticības kopsavilkums.]

Lastīt tālāk...

Drukāt E-pasta adrese

Iesvētība

IesvētībaIepazīsti Baznīcas mācību un apliecini savu ticību, kļūstot par pilntiesīgu draudzes locekli.

Iesvētības ir baznīcas iedibināts svinīgs rituāls, kurā kristītais pēc Baznīcas mācības iepazīšanas iesvētes apmācībās apliecina savu ticību, tiek uzņemts par pilntiesīgu draudzes locekli un tiek pielaists pie Svētā Vakarēdiena saņemšanas. Pēc LELB kārtības var tikt iesvētīti arī pilngadību nesasnieguši jaunieši.

‍Ar kristībām kristījamais tiek uzņemts par Kristus Baznīcas locekli. Ar iesvētībām iepriekš kristītais tiek pielaists pie Svētā Vakarēdiena. Tikai iesvētītiem Baznīcas locekļiem ir tiesības tikt pieaicinātiem par krustvecākiem kristībās.

Attachments:
Access this URL (/attachments/article/146/anketa_draudzes_locekla.pdf)Anketa, draudzes locekļu (iesvētību)[Anketa, ko izpildīt pieaugušajiem, pievienojoties draudzē.]
Access this URL (/attachments/article/146/grunnans_internetam.pdf)Katehisms, Grunnans[Grunnans, Pērs; Kristīgās ticības kopsavilkums.]
Access this URL (/attachments/article/146/izdales_materials_konfirmantiem_Grunnana_gramata.pdf)Katehisms, izdales materiāls[Izdales materiāls iesvētības kursam.]
Access this URL (/attachments/article/146/M_Luther, Small Catechism LV.pdf)Katehisms, mazais[Luther, Mārtiņš; Kristīgās ticības kopsavilkums.]

Lastīt tālāk...

Drukāt E-pasta adrese

Lūgsim!

LūgsimDievs, mēs esam viens ar Tevi. Tu mūs esi radījis, lai mēs būtu viens ar Tevi. Tu esi mums mācījis, ka tad, ja mēs esam atvērti cits pret citu, Tu paliec mūsos. Palīdzi mums saglabāt šo atvērtību un cīnīties par to visiem spēkiem. Kad mēs pieņemam cits citu – pilnīgi, līdz galam, plaši atvērtu sirdi –, tad tas esi Tu, ko mēs pieņemam un mīlam ar visu savu būtni. Jo mūsu būtne ir Tavas būtnes sirdī, un mūsu gars sakņojas Tavējā. Piepildi mūs ar mīlestību un ļauj, lai mīlestība vieno cilvēkus, kaut arī dažādi ir ceļi, kurus ejam. Āmen.

/Tomasa Mērtona lūgšana/

DAUGAVGRĪVAS BALTĀ EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE

 Baltā baznīca

2, 24, 29, 58

Dievkalpojumi katru svētdienu plkst. 10:00
Ģimenes dievkalpojums
— mēneša pirmajā svētdienā.

Dievnams ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

 Draudzes konti

Draudzes vajadzībām (ziedojumiem) —
LV39HABA0551024050077 (Swedbank)

Kapu maksājumiem —
LV27HABA0551047125138 (Swedbank)

Reģistrācijas numurs — 90000087696

Ziedojiet ar PayPal: